گواهینامه ها

 

                    

 

                         

  • گواهینامه تایپ تست   تابلوهای MV  از شرکت اف جی اچ آلمان (تحت نظارت CESIایتالیا)

  • گواهینامه ISO 9002:1994 از شرکت EAQA انگلستان

  • گواهینامه ISO 9001:2008   از شرکت  گلوبال انگلستان

  • گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای (OHSAS) از CCLP نروژ