طراحی و تولید انواع باسداکت

انواع باسداکت (رزینی، کمپکت، هوائی):

.باسداکت فشار ضعیف کامپکت LVC (400-6300A)
.باسداکت فشار ضعیف هوائی LVA (100-400A)
.باسداکت فشار ضعیف روشنائی LVL (40A)
.باسداکت فشار متوسط هوائی MVA (500-5000A)

 

فهرست