طراحی و تولید انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط

  •   تابلوهای فشار ضعیف تغذیه و مراکز کنترل موتوریMCC ثابت،کشویی
  •   تابلوهای فشار متوسط با دژنکتورSION TYPE و ABB ثابت و کشویی
  •   تابلوهای فشار متوسط کمپکت 8DJ20  زیمنس
  •   تابلوهای کنترل فرایند با نشان دهنده پروسه تولید
  •   تابلوهای توزیع  D.P و AC/DC
  •   تابلوهای خازن برای اصلاح ضریب قدرت
  •   تابلوهای حفاظت و کنترل، تابلوهای PLC
  •   میزهای کنترل
فهرست