طراحی و تولید نردبانی کابل و سینی کابل از نوع وایرمش،لایت،HDG,GRP

  •   قطعات مستقیم
  •   مبدل های متقارن و غیرمتقارن
  •   زانوهای افقی 45 درجه و 90 درجه
  •   رایزرهای داخلی و خارجی 45 درجه و 90 درجه
  •   رایزرهای داخلی، خارجی و قابل تنظیم به همراه درپوش
  •   سه راهی و چهارراهی به همراه درپوش
  •   براکت، پروفیل و پایه از نوع ساده و دوبل، اتصالات مستقیم، افقی، عمودی و قطعات محکم کننده
فهرست