مدیران عامل پیشین

تصویر

نام مدیرعامل

تاریخ فعالیت

مهندس غلامحسین سلیمانی

1374 تا 1380/10

مهندس محمدجعفر خوش خلق

1380/10 تا 1392/12

مهندس آرش فردوسی

1393/02 تا 1393/12

مهندس علیرضا روغنی

1393/12 تا کنون

فهرست